Vedtægter

Vedtægter

For

Lollandsfonden 

§ 1.

Navn og hjemsted.

Fondens navn er Lollandsfonden og fonden har hjemsted i Lolland Kommune.

 

§ 2.

Formål.

Fondens årlige overskud skal anvendes til fyldestgørelse af velgørende eller almennyttige formål på Lolland.

§3.

Kapitalen.

Fondens kapital består af den ved Lollands Spare- og Lånebanks ophævelse frigjorte formue.

§ 4.

Bestyrelsen.

Fondens bestyrelse består af 7-15 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges af lederne af Danske Bank A/S afdelinger på Lolland og Lollands-fondens bestyrelse for en periode af 3 år. Genudpegning kan finde sted.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg og fastsætter dets forretningsorden.

 

§ 5.

Regnskabet.

Fondens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts.

Årsrapporten revideres af en revisor der skal være statsautoriseret.